You are currently viewing Η Πρότασή μας για τη λειτουργική Αναβίωση του ΕΛΕΜ

Η Πρότασή μας για τη λειτουργική Αναβίωση του ΕΛΕΜ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 επικαιροποίηση  08-07-2017

 Η Πρότασή μας για τη λειτουργική Αναβίωση
του ΕΛΕΜ


Βασικά δεδομένα

Οι θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων που έχουν γίνει και θα ακολουθήσουν στο μέλλον, αλλά και οι συνολικές δυσμενείς εξελίξεις που θα επέλθουν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ σήμερα όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη το συνδικαλιστικό κίνημα να ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ για το μέλλον των συναδέλφων και να δημιουργήσει ένα Ταμείο συμπληρωματικής ασφάλισης.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, από το 2000 έχει επισημάνει το πρόβλημα, που θα συναντούσαν τα ασφαλιστικά ταμεία, και έχει τοποθετηθεί υπέρ της δημιουργίας ομαδικού ασφαλιστήριου συμβολαίου για ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους.

Στην κατεύθυνση αυτή μπορούμε σήμερα να δημιουργήσουμε ένα νέο Ταμείο (νέος ΕΛΕΜ) συμπληρωματικής ασφάλισης με πολλές επιλογές, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την υπάρχουσα περιουσία του ΕΛΕΜ.

Θέση μας αποτελεί ο ΑΜΕΣΟΣ διαχωρισμός του ΕΛΕΜ σε ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου: επειδή ο ΕΛΕΜ δεν έχει σήμερα δική του νομική προσωπικότητα, αποτελεί λογαριασμό που υπάγεται στο ΤΥΠΑΤΕ, με αποτέλεσμα να έχει επωμισθεί όλες τις «περιπέτειες» του ΤΥΠΑΤΕ, που κατατρώγουν την περιουσία των μελών του, παρά τα όσα προβλέπονται καταστατικά. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες καταστατικές αλλαγές για τη δημιουργία του νέου ΕΛΕΜ, με σκοπό τόσο την προστασία – εξασφάλιση όσο και την αξιοποίηση – απόδοση της περιουσίας του στους δικαιούχους, με ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ τρόπο.

Με την παρούσα πρόταση

 Τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού του ΕΛΕΜ αναφορικά με το σκοπό του Ταμείου, δηλαδή τη χορήγηση συμπληρωματικών παροχών (σύνταξης ή/και εφάπαξ) ή/και άλλων οικονομικών βοηθημάτων.

 Υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. απόφαση 2199/2010 του ΣΤΕ, που αναφέρει ότι ο ΕΛΕΜ «δύναται να εξακολουθήσει να λειτουργεί συμπληρωματικώς προς την επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση»,

– Αποδίδονται πλήρως οι εισφορές εργαζόμενου αλλά ΚΑΙ εργοδότη (χωρίς να αμφισβητείται από κανέναν ότι ανήκουν στους ασφαλισμένους) αφού αξιοποιούνται για ίδιο σκοπό, με αυτόν που καταβλήθηκαν,

 Εξαλείφεται κάθε κίνδυνος για το μέλλον των αποθεματικών,

– Δημιουργείται προοπτική για την οικονομική ενίσχυση όσων είναι εκ του Κανονισμού δικαιούχοι των παροχών του ΕΛΕΜ,

– Παρέχεται η δυνατότητα σε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους, παλαιούς και νέους, να αποκτήσουν ατομικές μερίδες, στις οποίες, πέραν των ήδη καταβεβλημένων εισφορών τους (αποθεματικά) και της συμφωνημένης τακτικής εισφοράς, θα μπορούν να προβαίνουν και σε πρόσθετες καταβολές, ώστε μέσα από την διαδικασία αυτή να λάβουν μια ικανοποιητική συμπληρωματική σύνταξη ή ένα καλό εφάπαξ βοήθημα (ανά πάσα χρονική στιγμή).

Μορφή του νέου ΕΛΕΜ

Ο νέος ΕΛΕΜ θα είναι ένα νέο ΝΠΙΔ και συγκεκριμένα ένα επαγγελματικό ταμείο με ατομικές μερίδες για τον κάθε ασφαλισμένο, με απόλυτο σεβασμό απέναντι στα αναλογιστικά δεδομένα.

Σε συνέχεια του υφιστάμενου ΕΛΕΜ, σκοπός του νέου επαγγελματικού Ταμείου θα είναι η χορήγηση συμπληρωματικής παροχής, κατά προτίμηση εφάπαξ για πολλούς λόγους.

Στη ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου θα μπει αρχικά το αναλογιστικό ισοδύναμο, που θα προκύψει ύστερα από την ολοκλήρωση της εκπονηθείσας αναλογιστικής μελέτης, αφαιρουμένου του ποσού του έκτακτου βοηθήματος, που του έχει δοθεί με την απόφαση της ΓΣ της 2.4.2016 και 9.7.2016.
 

Στόχος της παράταξής μας, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, είναιστα πλαίσια της σύναψης επιχειρησιακής σύμβασης, να πετύχουμε τη συμμετοχή και του εργοδότη στο επαγγελματικό ταμείο, σαν παροχή για τους εν ενεργεία συναδέλφους.
 

Η ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου θα λειτουργεί και αποταμιευτικά για τους παλιούς αλλά και τους νέους ασφαλισμένους, προσφέροντας υψηλές αποδόσεις, που θα αντιστοιχούν στο σύνολο των αποθεματικών, σε συνδυασμό, όμως, με την ευελιξία της ατομικής μερίδας.

Η διαχείριση θα γίνεται από εκλεγμένη Διαχειριστική Επιτροπή σε επίπεδο εποπτείας και προσδιορισμού των επιλογών επένδυσης, καθώς επίσης και από επιλεγμένη εταιρεία διαχείρισης, ΑΕΔΑΚ, Ασφαλιστική Εταιρεία, ή Επενδυτική Τράπεζα, συντασσόμενη πλήρως με το αυστηρότατο νομικό πλαίσιο που διέπει τα Επαγγελματικά Ταμεία.

Όσον αφορά το ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ των αποθεματικών του ΕΛΕΜ, επειδή πολύ φασαρία γίνεται και πολλές απόψεις κυκλοφορούν, το ΖΗΤΗΜΑ είναι ΝΟΜΙΚΟ και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ επί τη ΒΑΣΗ του ΔΙΚΑΙΟΥ και με γνώμονα πάντα τη συνταγματική αρχή της ισότητας.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) είναι προικισμένα από το νόμο ν.3029/2002 με πιο ρυθμισμένο πλαίσιο και για το λόγο αυτό προσφέρουν περισσότερες εγγυήσεις.
Ανήκουν στο δεύτερο πυλώνα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και χορηγούν παροχές σε είδος ή σε χρήμα, που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ.
Επίσης, το είδος αυτό της ασφάλισης απολαμβάνει φορολογικών κινήτρων, δηλαδή οι εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία.
Η ασφάλιση είναι προαιρετική. Μπορεί, όμως, να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας εργοδοτών και εργαζομένων και να υπάρξει και εργοδοτική εισφορά.
Στα ΤΕΑ μπορούν να συμμετάσχουν και συνταξιούχοι, χωρίς συνέπειες γι΄ αυτούς.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Θυμίζουμε ότι, επειδή το όλο θέμα είναι άκρως σοβαρό και δυστυχώς η πορεία του ασφαλιστικού μας συστήματος ήταν από καιρό προβλέψιμη, η ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ έχει εδώ και χρόνια θέσει το ζήτημα της αξιοποίησης των αποθεματικών του ΕΛΕΜ. Μάλιστα το 2012, έχοντας την προεδρία στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΕΛΕΜέφερε το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε. και λήφθηκε ομόφωνη απόφαση να ανατεθεί στο ΣΟΛ μελέτη για τη δημιουργία νέου ΕΛΕΜ με σκοπό την παροχή πρόσθετης επικουρικής ασφάλισης. Τον Ιούνιο του 2012 παραδόθηκε το σχέδιο αναφοράς της αναλογιστικής μελέτης (το περιεχόμενό του συμπεριλήφθηκε στην ανακοίνωσή μας της 05/04/2013 με τίτλο “κρείττον το σιγάν”), μελέτη που όμως δεν προχώρησε λόγω των εξελίξεων και λόγω των αντιδράσεων από κάποιες παρατάξεις.

Συνάδελφοι,

Τα ανωτέρω αποτελούν μία πρόταση ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ, πολύτιμη κυρίως για τους νέους. Έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών και να προχωρήσουμε στις κατάλληλες ενέγειες, για να διασφαλίσουμε για όλους μας ένα καλύτερο αύριο. 

Εμείς ως παράταξη, διαθέτουμε τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις, είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και έτοιμοι να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, για να υλοποιήσουμε όσα προτείνουμε προς όφελος ΟΛΩΝ των συναδέλφων.