Υπόμνημα για την αξιοποίηση των φυλάκων των προερχόμενων από την πρώην ΑΤΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Αρ. Πρωτ.: 43

Αθήνα, 02-05-2017


Προς

Διεύιθνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς

Γραφείο Προϊσταμένου

 

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση των φυλάκων

των προερχόμενων από την πρώην ΑΤΕ

 

Κύριε Διευθυντά,

Η πρόσφατη ληστεία σε κατάστημα της Τράπεζα Πειραιώς και ο τρόπος που έγινε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού στην τράπεζα Πειραιώς, σε όλες τις τράπεζες, αλλά και στην πολιτεία.

Δυστυχώς το φαινόμενο των επιθέσεων στις Τράπεζες τόσο από το οργανωμένο έγκλημα, όσο και από την τρομοκρατία, αναβιώνει με έναν ιδιαίτερα βίαιο τρόπο, που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων και του συναλλασσόμενου κοινού.

Το έγκλημα εξελίσσεται και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο με εξελιγμένα μέσα που χρειάζεται να πάρουν άμεσα η πολιτεία και οι Τράπεζες.

Ο Σύλλογός μας επισημαίνει ότι παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας στην Τράπεζα και μετά την παρέλευση της επικαιρότητας του θέματος, θα επανέλθει άμεσα με προτάσεις για την ενίσχυσή τους.

Αυτό, όμως, που μπορούμε σήμερα να κάνουμε είναι να αναδείξουμε τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού των κλάδων των φυλάκων, που προέρχονται από την Αγροτική Τράπεζα, οι οποίοι αποτελούσαν Επόπτες Ασφαλείας, είχαν ειδική εκπαίδευση (η οποία ανανεώνονταν σε τακτά διαστήματα) και ανεκτίμητη προσφορά στην αποτροπή πλήθους ληστειών και σύλληψης ληστών.

Θεωρούμε ότι η Διοίκηση της Πειραιώς πρέπει να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο ΠΟΛΥΤΙΜΟ ανθώπινο δυναμικό, τα ειδικά προσόντα και τις δυνατότητές του. Η αξιοποίηση αυτή άλλωστε δεν στοιχίζει στην Τράπεζα, αλλά αντιθέτως ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ στην προστασία της περιουσίας της τράπεζας, του προσωπικού και των πελατών της.

 

Ειδικότερα,

“ Οι Επόπτες Ασφαλείας, οι οποίοι εργαζόταν στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και πλέον υπηρετούν με νέες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ως «φύλακες» στην Τράπεζα Πειραιώς προσληφθήκαν στην πρώτη τράπεζα δυνάμει του ν. 1339/1983, έχοντας εκπαιδευτεί ειδικά για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας από την Ελληνική Αστυνομία.

Σχετικά αναφέρεται ότι:

Το άρθρ. 19 του ν. 1339/1983 όπως τροποποιήθηκε την παρ.10 άρθρ.4 Ν.2622/1998 προβλέπει ειδικότερα:

« “1. Για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων ή χώρων ή τη συνοδεία χρηματαποστολών ν.π.δ.δ., τραπεζών, ταμιευτηρίων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάθε φύσης επιχειρήσεων, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, επιτρέπεται η πρόσληψη από αυτές ιδιωτών μετά από επιλογή, από τον Υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας, νομικού προσώπου, οργανισμού ή επιχείρησης.

Το προσωπικό ασφαλείας αποτελεί ειδική κατηγορία προσωπικού του φορέα στον οποίο προσλαμβάνεται, απαγορεύεται δε η μετάταξή του σε άλλη κατηγορία προσωπικού του ίδιου ή άλλου φορέα, πριν τη συμπλήρωση του53ου έτους της ηλικίας του, ή η ανάθεση σε αυτό καθηκόντων άλλης κατηγορίας εργαζομένων. Κάθε πράξη με την οποία μεταβάλλεται η κατηγορία του προσωπικού αυτού ή ανατίθενται σε αυτό καθήκοντα άλλης κατηγορίας εργαζομένων είναι αυτοδικαίως άκυρη“.

Σε εξουσιοδότηση του εν λόγω Νόμου σήμερα ισχύει η με αριθμ. 7012/13/1-ο Απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (ΦΕΚ Β 454/13.4.2006) η οποία ρυθμίζει τα σχετικά με την «Πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών.». Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση προβλέπονται διεξοδικά όλες οι σχετικές προϋποθέσεις σχετικά με τις ειδικές συνθήκες παροχής των υπηρεσιών της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού (εξοπλισμός, μετεκπαίδευση κλπ).

Στην περίπτωσή των «φυλάκων της Τράπεζας Πειραιώς» και λόγω του ότι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος πράγματι έπαψε να υφίσταται με τη μορφή που αρχικά είχε, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι ένα μέρος της συγχωνεύτηκε με την τράπεζα Πειραιώς, τον Ιούλιο του 2012 απολύτως αιφνιδιαστικά, με προτροπή της τελευταίας και υπό τον φόβο την απώλειας της εργασίας τους, συνήψαν με την αυτήν νέες συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου με τις αναφερόμενες σε αυτές όρους και συμφωνίες.

Στην πράξη, ωστόσο, και παράλληλα με ότι αναφέρεται στις εν λόγω συμβάσεις τα πραγματικά τους καθήκοντα και αρμοδιότητες παραμένουν όμοια με αυτές που είχαν στον προηγούμενο εργοδότη τους (Α.Τ.Ε.), καθότι και από την Τράπεζα Πειραιώς τους έχουν ανατεθεί υπηρεσίες ασφαλείας και φρούρησης εγκαταστάσεων και χώρων αυτής, όπως και η παρουσία τους στη συνοδεία χρηματαποστολών που διακινούνται για τις ανάγκες της. Όλα δε αυτά χωρίς να τηρείται καμία εκ των διατυπώσεων και διαδικασιών της αμέσως παραπάνω απόφασης του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.

Επιπλέον και επειδή εν προκειμένω η πραγματική αναγνώριση του καθεστώτος, το οποίο διέπει την εργασιακή σχέση αυτού του προσωπικού με την Τράπεζα Πειραιώς δεν σχετίζεται με μισθολογικά προνόμια ή απολαβές, αλλά αποκλειστικά με ζητήματα προσωπικής ασφάλειας και προστασίας του προσωπικού αυτού, τα οποία εγείρονται από την ελλιπή του μετεκπαίδευση και (εξ)οπλισμό του αλλά και της μη εφαρμογής συνολικά της παραπάνω υπουργικής απόφασης.

Επειδή στην περίπτωση των «φυλάκων» της Τράπεζας Πειραιώς, που αποτελούσαν Επόπτες Ασφαλείας της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, έχει επισημανθεί από αυτούς ο κίνδυνος στον οποίο καθημερινά εκτίθενται, παρέχοντας υπηρεσίες ασφαλείας που αναφέρονται στο αρθρ. 19 του ν. 1339/1983, πλην όμως τελικώς δεν τηρούνται τα μέτρα και οι διαδικασίες που προβλέπει η σχετική Υπουργική Απόφαση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια αυτών και την σωματική τους ακεραιότητα.

Επειδή για άλλους συνάδελφους αυτών, οι οποίοι προσφέρουν τα ίδια με τους παραπάνω καθήκοντα και με τις ίδιες συνθήκες -πλην όμως προέρχονται από άλλη τράπεζα (πρώην CPB) η οποία έχει συγχωνευτεί με την Τράπεζα Πειραιώς – εφαρμόζεται ο παραπάνω νόμος και η συνακόλουθη Υπουργική Απόφαση.

Επειδή η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται απολύτως εκτεθειμένη σε περίπτωση που κάποιος εκ της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του κινδυνεύσει, τραυματιστεί ή απωλέσει ακόμα και τη ζωή του, διότι έχει επανειλημμένως ειδοποιηθεί για όλα τα ανωτέρω, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει σχετική πρόνοια.

Επειδή σε κάθε περίπτωση ως εργαζόμενοι οφείλουμε να μεριμνήσουμε για την προστασία της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και ασφάλειας των συναδέλφων μας που εκτίθενται σε σχετικό καθημερινό κίνδυνο.

θεωρούμε αναγκαία και ζητούμε

Την αναγνώριση του πραγματικού εργασιακού καθεστώτος των φυλάκων της Τράπεζας Πειραιώς οι οποίοι προσφέρουν (όπως κατά το παρελθόν στην Α.Τ.Ε.) υπηρεσίες Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας του ν. 1339/1983 και την εφαρμογή της συνακόλουθης Υπουργικής Απόφασης που αφορά αυτό το προσωπικό, για τηνπροάσπιση της ασφάλειας των συναδέλφων μας και του συναλλασσόμενου κοινού.”

 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ                ΗΡΩ ΦΙΛΗ