Στοιχεία εργαζόμενου για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των φυλάκων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ :  …………………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ :        …………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ……………………………………………………….………………………

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :    …………………………………………………………………………

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ………………………………………………………….……………

ΚΙΝΗΤΟ ………………………………………..……………………………….

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ………………………………………………………………………………

ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ : ………………………………………………………..

 

 1. Ημερομηνία διορισμού στην ΑΤΕ (για την αναγνώριση υπαγωγής της εργασιακής σχέσης στις διατάξεις του ν. 1339/83) :

  …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…

 2. Διαγωνισμός με τον οποίο έγινε ο διορισμός στην ΑΤΕ (για την αναγνώριση υπαγωγής της εργασιακής σχέσης στις διατάξεις του ν. 1339/83) :

  …………………………………………………………………………………………………………………………………..…..… ………………………….………..

 3. Πρόσθετα στοιχεία, διευκρινίσεις (που πιθανόν φανούν χρήσιμα) :

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

 

ΕΠΙΣΥΝ/ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 1. Φωτοτυπίες αποδοχών
 2. Φωτοτυπίες προγραμμάτων εργασίας

 

                                                                             Τόπος …………………………………

                                                                             Ημερομηνία ….…………………..….

 

                                                                            Υπογραφή ……………………………