Εξουσιοδότηση για τα δικαιώματα των φυλάκων

  • Post category:Διάφορα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

…….. κάτωθι  υπογράφ……. ………………………………………………………

Του ………………… …..     και της …………………………………………..………..

Κάτοικος ……………………………….., οδός ………….. ……. αρ………….…

 

Εξουσιοδοτώ με την παρούσα το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕΤΑΠ)», όπως αντ’ εμού και για λογαριασμό μου προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για

α) την αναδρομική διεκδίκηση των, δικαιούμενων από εμένα, πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών ( προσαύξηση 75% από εργασία Κυριακών και αργιών, υπερεργασιακή και υπερωριακή απασχόληση κ.λ.π.), από την εργοδότιδά μου Τράπεζα Πειραιώς και την ικανοποίηση των αξιώσεών μου από αυτήν.

β) την αναγνώριση της υπαγωγής της εργασιακής μου σχέσης στις διατάξεις του ν. 1339/83.

Για το σκοπό αυτό η Διοίκηση του ως άνω Σωματείου μπορεί να λαμβάνει γνώση και πλήρη αντίγραφα κάθε στοιχείου που τηρείται στον υπηρεσιακό μου φάκελο ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία ή αρχή καθώς και στοιχεία και βεβαιώσεις για την ασφαλιστική μου κατάσταση από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ήμουν ή είμαι ασφαλισμένος.

Ιδιαίτερα, να λαμβάνει γνώση και πλήρη αντίγραφα, των εγγράφων που τηρούνται στον υπηρεσιακό μου φάκελο,  των προγραμμάτων εργασίας και κάθε άλλο έγγραφο, από την έναρξη της εργασιακής μου σύμβασης με την Τράπεζα μέχρι και σήμερα αλλά και στο μέλλον,  από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος απασχόλησής μου στην Τράπεζα, τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας μου για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά την απόδειξη των αξιώσεών μου αυτών.

Να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και αντικλήτους μου, και να τους ανακαλεί, οι οποίοι να ενεργούν επ’ ονόματί μου οποιαδήποτε απαιτούμενη διαδικαστική πράξη χρειασθεί, να ασκούν αγωγές, προσφυγές ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, και κάθε σχετικό ένδικο βοήθημα και ένδικο μέσο, για την ικανοποίηση των ως άνω αξιώσεών μου από την εργοδότιδα Τράπεζα.

Να λαμβάνουν αντίγραφα και να ερευνούν τα στοιχεία του φακέλλου μου, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Αρχής, Νομικού Προσώπου, κλπ, και γενικά να ενεργούν κάθε τι που αποσκοπεί και απαιτείται για την περάτωση της παραπάνω εντολής, ως επίσης να παρίστανται ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής.

Με την παρούσα δηλώνω ακόμη ότι εγκρίνω και αναγνωρίζω από σήμερα όλες τις πράξεις της Διοίκησης του ως άνω Σωματείου, καθώς και των διορισμένων από αυτήν πληρεξουσίων δικηγόρων τις σχετικές με τις άνω εντολές που ενήργησαν ή θα ενεργήσουν, ως νόμιμες έγκυρες και ισχυρές και απρόσβλητες και ότι η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει έως να ανακληθεί και να γνωστοποιηθεί νόμιμα η ανάκλησή της.

 

………. εξουσιοδοτ………….                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ