ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ της 5ης Μαρτίου

  • Post category:Διάφορα

ΕΝΤΥΠΟ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ “ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΑΓΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΥΠΑΤΕ)

η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

O / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η ………………………………….………………….. του ……………………..…. κάτοικος …………………………………………… κάτοχος του υπ’ αριθμό …………………………. Δ.Α.Τ., υπό την ιδιότητα μου ως τακτικού μέλους του αλληλοβοηθητικού σωματείου με την επωνυμία “Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΤΥΠΑΤΕ)” με δικαίωμα ψήφου, παρέχω δια της παρούσας ειδική εξουσιοδότηση προς τον / την ……………………………….…………………. του …………………..και της………………, επίσης τακτικό μέλος με δικαίωμα ψήφου κάτοικο …………………. οδός ……….………… με αριθμό Α.Τ…………………, όπως προβεί για λογαριασμό μου στις ακόλουθες ενέργειες.
1. Να παραστεί για λογαριασμό και στο όνομα μου και να με εκπροσωπήσει στην Καταστατική Συνέλευση των μελών του αλληλοβοηθητικού σωματείου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ (ΤΥΠΑΤΕ)», η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η Μαρτίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 στην αίθουσα του ΣΕΤΑΠ (Αμερικής 10 – Αθήνα)” προκειμένου να προσμετρηθεί η παρουσία μου (δια της παρούσης εξουσιοδοτήσεως) στην προβλεπόμενη από το άρθρο 33 παρ. 1 του Καταστατικού απαρτία.
2. Να ασκήσει για λογαριασμό μου τα δικαιώματα ψήφου, ψηφίζοντας ως ακολούθως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά περιλαμβάνονται στην νόμιμα δημοσιευμένη πρόσκληση του Ταμείου:
(Συμπληρώστε ανάλογα με Χ σε μια από τις ενδείξεις: ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ, ΑΠΟΧΗ, για κάθε ένα από τα κάτωθι θέματα. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, η συμπλήρωση της ένδειξης ΥΠΕΡ νοείται ότι αφορά έγκριση σύμφωνα με την εισηγητική πρόταση η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ενώπιον αυτής)

1. Τροποποίηση του Καταστατικού του αλληλοβοηθητικού σωματείου με την επωνυμία “Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΤΥΠΑΤΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Καταστατικού”
ΥΠΕΡ ….,    ΚΑΤΑ ….,    ΑΠΟΧΗ ….

 

2. Τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ.
ΥΠΕΡ ….,    ΚΑΤΑ ….,    ΑΠΟΧΗ ….

3. Τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΑΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ.
ΥΠΕΡ ….,    ΚΑΤΑ ….,    ΑΠΟΧΗ ….

 

4. Θέση στην προβλεπόμενη από το άρθρο 33 παρ. 1 πανελλαδική ψηφοφορία των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο τροποποιήσεων – διατάξεων, όπως αυτές περιλαμβάνονταν στην νόμιμα δημοσιευμένη πρόσκληση του Ταμείου και έχουν δημοσιευθεί την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016  στην ιστοσελίδα του ΤΥΠΑΤΕ και του ΣΕΤΑΠ
ΥΠΕΡ ….,    ΚΑΤΑ ….,    ΑΠΟΧΗ ….

 

5. Να οριστεί ως ημερομηνία διεξαγωγής της πανελλαδικής ψηφοφορίας η προτεινόμενη στο σώμα από το Διοικητικό Συμβούλιο 21, 22 και 23 Μαρτίου 2016
ΥΠΕΡ ….,    ΚΑΤΑ ….,    ΑΠΟΧΗ ….

 

6. Εκλογή των μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που θα αναλάβει την διεξαγωγή της πανελλαδικής ψηφοφορίας για την τροποποίηση του Καταστατικού, όπως θα προταθεί στο σώμα.

ΥΠΕΡ ….,    ΚΑΤΑ ….,    ΑΠΟΧΗ ….

 

Τόπος και ημερομηνία

…………………………………

Ο / Η παρέχων την εξουσιοδότηση.

Υπογραφή …………………………………

 

 

 

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εκπροσώπηση τακτικού μέλους

1. Ο εξουσιοδοτούμενος συμμετέχει μόνον στην Καταστατική συνέλευση και ψηφίζει  αυτοπροσώπως για λογαριασμό του και για λογαριασμό των εκπροσωπουμένων από αυτόν. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερα μέλη μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέλος.

2. Κάθε παριστάμενο αυτοπροσώπως μέλος μπορεί να εκπροσωπεί κατ’ ανώτατο όριο έως έξι (6) τακτικά μέλη.

3. Το έντυπο της εξουσιοδότησης πρέπει να είναι πρωτότυπα υπογεγραμμένο από τον εκπροσωπούμενο και νομίμως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής και τα στοιχεία της ταυτότητας από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ ή τον Διευθυντή της μονάδος που υπηρετεί.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του τακτικού μέλους γίνεται εγγράφως και πρέπει να κοινοποιηθεί στο Ταμείο, μέχρι την προηγούμενη της Καταστατικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα μέχρι την Παρασκευή 4.03.2016 και ώρα 12.00 μ.μ. Σε όλως έκτακτες περιπτώσεις και για κώλυμα που θα παρουσιαστεί μετά την ως άνω ορισθείσα προθεσμία δύναται το πρωτότυπο έγγραφο της εξουσιοδότησης να προσκομισθεί από το εξουσιοδοτούμενο μέλος  στην γραμματεία κατά την ημέρα της συνεδρίασης και πάντως πριν την έναρξη των εργασιών της ήτοι έως 12.00 μ.μ.