Επιστολή της Δ.Ε. του ΕΛΕΜ προς το ΔΣ του ΤΥΠΑΤΕ

Κύριε Πρόεδρε,

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5/22.01.2013 επιστολή σας, προς τα μέλη της  Διαχειριστικής Επιτροπής του Ε.Λ.Ε.Μ., σκόπιμα προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις, παρουσιάζοντας την εικόνα ότι  τα μέλη της  Επιτροπής, δεν εκτελούν τα καθήκοντα τους, με  επιμέλεια όπως ο Κανονισμός επιβάλλει. Συγκεκριμένα, αναφέρετε, ότι δήθεν  κωλυσιεργούμε  για την παροχή δανείου προς το ΤΥΠΑΤΕ, ύψους 2.000.000 ευρώ  για την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών του Ταμείου. Συγχρόνως, δεν διστάζετε να μας καταστήσετε  υπεύθυνους για την υγεία και την ζωή των μελών του ΤΥΠΑΤΕ., την στιγμή που ουδεμία καταστατική  ή άλλη  ευθύνη δεν έχει η Διαχειριστική Επιτροπή. Επιπλέον, καταλήγετε στο έωλο συμπέρασμα, ότι η συμπεριφορά μας αυτή εδράζεται σε ιδιοτελή κίνητρα και ότι το ενδιαφέρον μας μονοπωλεί η επιστροφή χρημάτων προς συγκεκριμένα μέλη, που έχουν συγκροτήσει ομάδα κατά τα λεγόμενα σας, κατόπιν σχετικού αιτήματος τους.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και προς απάντηση των προσβλητικών σας ισχυρισμών σας, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα :

Όπως καλά γνωρίζετε, ο  Ε.Λ.Ε.Μ. αποτελεί ιδιωτικό φορέα επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και ως προς την νομική του φύση του είναι ένωση περιουσίας χωρίς νομική προσωπικότητα. Η διαχείριση του ασκείται από πενταμελής ανεξάρτητη Διαχειριστική Αρχή, όπερ σημαίνει ότι η Διοίκηση του,  ασκείται από ένα αυτοτελές και ανεξάρτητο διοικητικό όργανο. Επομένως, συνάγεται ότι η διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού, έχει παραχωρηθεί αποκλειστικά και μόνο,  στην προς την  τούτο  συσταθείσα Επιτροπή. Τα μέλη όμως αυτής,  δεν είναι ανέλεγκτα και ανεξέλεγκτα  κατά την ενάσκηση των δραστηριοτήτων τους. Αντιθέτως, τα νόμιμα όρια και πλαίσια της διαχειρίσεως τους, καθορίζονται κατά τρόπο δεσμευτικό, από το Καταστατικό του ΤΥΠΑΤΕ  και τον Κανονισμό του Λογαριασμού.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και όπως είναι γνωστό σε εσάς, το άρθρο 3 παρ. 3 του ΤΥΠΑΤΕ ορίζει ότι ο Λογαριασμός «θα εξυπηρετείται αποκλειστικώς με δικούς του πόρους, μη αναμειγνυόμενους, σε καμία περίπτωση και για κανένα απολύτως λόγο, με αυτούς του κλάδου περίθαλψης και πρόνοιας του Ταμείου ή του Ειδικού Λογαριασμού Αποκατάστασης Τέκνων (ΕΛΑΤ).»

Επιπλέον, σε πλήρη γνώση σας τελεί το περιεχόμενο του άρθρου 8 παρ. 15 του Κανονισμού του Ε.Λ.Ε.Μ., σύμφωνα με το οποίο «Οι υποχρεώσεις του Ε.Λ.Ε.Μ. έναντι των μελών του και παντός τρίτου εξαντλούνται στα πλαίσια των ιδίων του κεφαλαίων, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύονται με τα κεφάλαια άλλων Λογαριασμών και σκοπών του Ταμείου Υγείας»

Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι πέραν της  διοικητικής ανεξαρτησίας των μελών της Επιτροπής που αναφέραμε ανωτέρω, η υπό διαχείριση περιουσία του Λογαριασμού, αυτή καθ’ αυτή, απολαμβάνει αυτοτέλειας έναντι των οικονομικών πόρων του ΤΥΠΑΤΕ. Επιπροσθέτως,  τόσο τα δυο ρυθμιστικά  κείμενα, ήτοι ο Κανονισμός του Λογαριασμού και το Καταστατικό του Ταμείου, απαγορεύουν δίχως άλλο την σύγχυση  των δυο περιουσιακών στοιχείων.

Κατά συνέπεια,  η Επιτροπή  Διαχείρισης του Λογαριασμού, στερείται νομίμου βάσεως, για την χρηματοδότηση του Ταμείου, με σκοπό την  κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας των μελών του, όπως εσείς διατυπώνετε  στο αίτημα σας

Μάλιστα, για να προσδώσετε αληθοφάνεια στα επιχειρήματα σας, ήτοι ότι ενώ υπάρχει η δυνατότητα  για την οικονομική ενίσχυση του ΤΥΠΑΤΕ  από τον Λογαριασμό, τα μέλη της Επιτροπής δεν προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες, προσφεύγετε σε παρελκυστικές ερμηνείες των γνωμοδοτήσεων που έχουν συνταχθεί από  έγκριτους  καθηγητές  πανεπιστημίου. Ειδικότερα, προβαίνετε σε πλήρη  διαστρέβλωση των ερμηνευτικών προσεγγίσεων των ανωτέρω γνωμοδοτήσεων, για να μας εγκαλέσετε για δήθεν   αδιαφορία  και  προκειμένου  να μας  «απαλλάξετε» από τους εύλογους προβληματισμούς που μας διακατέχουν, περί της νομιμότητας και των  ενδεχόμενων δικαστικών αγώνων, που θα αποφέρει  η τυχόν ικανοποίηση του αιτήματος σας.

Όμως, η αλήθεια είναι ότι, σε καμία από τις δυο γνωμοδοτήσεις, δεν προκύπτει αβίαστα περί δυνατότητας της  Επιτροπής  του Λογαριασμού για μεταφορά πόρων με αποδέκτη το ΤΥΠΑΤΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη συνταχθείσα γνωμοδότηση από τον καθηγητή  Κατρούγκαλο και την κυρία Κουτσιμπού,  προχωράει σε εξ’ αντιδιαστολής ερμηνεία του άρθρου 3 παρ. 3,  που ούτως ή άλλως  απαγορεύει  την  μεταφοράς πόρων από το Ταμείο προς τον Λογαριασμό. Μάλιστα, οι γνωμοδοτούντες δεν καταφάσκουν απόλυτα για την δυνατότητα μεταφοράς πόρων από τον Λογαριασμό στο Ταμείο, αλλά  καταλήγουν όχι σε βέβαιο συμπέρασμα, όπως φαίνεται από το σχετικό προοίμιο, που εκκινεί με την φράση «θα μπορούσε να υποστηριχθεί……» Το μη ασφαλές αυτό συμπέρασμα, προκύπτει καταφανώς από την διατύπωση πρότασης, με την επίκληση  λόγων  ασφάλειας δικαίου και την τήρηση της νομιμότηταςπερίρητής πρόβλεψη της δυνατότητας μεταφοράς κεφαλαίων από τον Λογαριασμό προς το Ταμείο, με διττή τροποποίηση Κανονισμού και Καταστατικού. Ωστόσο,  είναι γνωστό  ότι μέχρι σήμερα,  τέτοια τροποποίηση των δυο κειμένων δεν έχει  πραγματοποιηθεί,  ώστε να υπάρχει νόμιμο έρεισμα για την μεταφορά οικονομικών πόρων, όπως διατυπώνετε στο αίτημα σας.

Η δεύτερη γνωμοδότηση, συνταχθείσα από τον καθηγητή  Πουλιάδη, θέτει ως προϋπόθεση για την  νομιμότητα  της μεταφοράς κεφαλαίων από τον Λογαριασμό στο Ταμείο, την «επωφελέστερη αξιοποίηση των διαθεσίμων κεφαλαίων» του Λογαριασμού. Μάλιστα, η έννοια του όρου  «επωφελέστερη αξιοποίηση»  κατά  τον γνωμοδοτούντα στην τότε οριζόμενη περίπτωση, αυτής της  χορήγησης δανείου από τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ προς το Ταμείο για την εξόφληση  του Ταμείου προς τρίτους, συνδέθηκε εννοιολογικά με την μεγιστοποίηση του κέρδους επί των διαθεσίμων του Λογαριασμού, δηλαδή με την επιστροφή του ποσού της δανειοδότησης συν των επιπρόσθετων τόκων.  Ειδικότερα, η αυτή  κατάφαση  του γνωμοδοτούντα  για το επιτρεπτό της μεταφοράς πόρων, για εκείνη την περίπτωση, υπό την μορφή  επένδυσης κεφαλαίων, δεν παρουσιάζει ομοιότητες  και αναλογίες με το τωρινό  αίτημα σας. Επομένως,  η διατύπωση θετικής γνώμης, πραγματοποιήθηκε, διότι εκείνη η περίπτωση διαγνώστηκε  ως επένδυση και αξιολογήθηκε ότι δεν αντιστρατεύεται την ρητή  απαγόρευση της  διάταξης του άρθρου 3 παρ. 3  του Καταστατικού του Ταμείου.

Επιπλέον, όπως καλά γνωρίζετε με βάση το υπ’ αριθμ. 740/24.09.2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης του Λογαριασμού, αποφασίστηκε επί λέξει ότι « Η χορήγηση των 3 εκατ. Ευρώ στο ΤΥΠΑΤΕ και το υπόλοιπο των 7 εκατ. Ευρώ θα χορηγηθεί μετά από σύγκλιση εκ νέου της Διαχειριστικής Επιτροπής, όταν το Ταμείο Υγείας γίνει αποδεκτό από την Τράπεζα Πειραιώς, θα επιστραφούν οι εισφορές της και θα μπορεί να λειτουργήσει ως Ταμείο Υγείας πρώην Αγροτικής- Πειραιώς»

Επομένως, οποιαδήποτε μορφή δανειοδότησης, από τον Λογαριασμό προς το ΤΥΠΑΤΕ,  τελεί υπό την αίρεση της επιστροφής εισφορών και  σύστασης του Ταμείου Υγείας ως πρώην  Αγροτικής-Πειραιώς, γεγονός που ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Μάλιστα, ο ως άνω όρος, συμπεριλήφθηκε ρητώς, στη σχετική σύμβαση που καταρτίστηκε  μεταξύ του ΕΛΕΜ  και του ΤΥΠΑΤΕ,    την 25η .09.2012.

Όσον  αφορά τη  μομφή που μας προσάπτεται, ότι δεν σας ενημερώσαμε για το ζήτημα της επιστροφής των εισφορών, σας γνωρίζουμε ότι  είστε ενήμεροι για όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής και συνήθως σε αυτές συμμετέχει η γενική γραμματέας του Ταμείου, ενώ τονίζουμε ότι για το συγκεκριμένο θέμα, ήτοι της επιστροφής εισφορών, ο αντιπρόεδρος του Ταμείου και πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής, στην υπ΄αριθμ. 12/27.11.2012 του Δ.Σ  του  Ταμείου Υγείας, παρείχε πλήρη ενημέρωση και μάλιστα   αναφέρθηκε στο θέμα και δήλωσε επί λέξει : «Επειδή έχουν έρθει κάποιες επιστολές, είναι περίπου καμιά δεκαριά…..». Για το ζήτημα αυτό άλλωστε,  προσφύγαμε σε  δυο έγκριτα νομικά  γραφεία, προκειμένου να συντάξουν τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις, ως είχαμε υποχρέωση.

 

Επομένως, όπως με αρτιότητα και πληρότητα αναλύσαμε κατά τα ως άνω εκτεθέντα, προκύπτει ότι,  βάσει  Καταστατικού του Ταμείου  και Κανονισμού του Λογαριασμού, δεν έχουμε την νόμιμη δυνατότητα,  να προβούμε στην ικανοποίηση του αιτήματος σας , συνιστάμενο στην δανειοδότηση ύψους 2.000.000 ευρώ, για την ικανοποίηση της ιατρικής φροντίδας των μελών και των οικογενειών του Ταμείου. Η στάση μας αυτή, δεν υπαγορεύεται από ιδιοτελή κίνητρα και αδιαφορία, όπως δυστυχώς θέλετε να παρουσιάστε, αλλά εδράζεται αποκλειστικά και μόνο σε λόγους νομιμότητας. Κάθε άλλες ερμηνείες, όπως αυτές που αναπτύσσετε  στην επιστολή σας, τις θεωρούμε εκ του πονηρού,  κακόπιστες και προϊόντα ηθελημένης άγνοιας

Άλλωστε σας ενημερώνουμε, ότι για την μέχρι τώρα δανειοδότηση του Ταμείου από τον Λογαριασμό, μετά την μηνυτήρια αναφορά από τρεις συνταξιούχους, ο εισαγγελέας ζήτησε τα πρακτικά της Διαχειριστικής Επιτροπής, σχετικώς με την εκταμίευση του δανείου.

Επιπλέον, σας πληροφορούμε ότι δεν κατέχετε, το Μονοπώλιο της Ευαισθησίας και της Αγωνίας, για το πολύτιμο αγαθό της  υγείας των μελών του Ταμείου, οι οποίοι άλλωστε είναι συνάδελφοι μας και στους οποίους συγκαταλεγόμαστε και εμείς.

Σε κάθε περίπτωση, παρά το ότι  το κείμενο της επιστολής σας είναι εξόχως προσβλητικό και υποτιμητικό για τα μέλη της επιτροπής,  δεν επιθυμούμε την αντιπαράθεση μαζί σας.

Λυπούμαστε όμως,  για το ότι ενώ γνωρίζετε καλά, ότι αποκλειστικά υπεύθυνη για όλη την δημιουργηθείσα αυτή αρνητική κατάσταση, είναι η Τράπεζα Πειραιώς, παρά ταύτα, ανέξοδα και με  ελαφρά τη καρδία, στρέφεστε με ανοίκειο τρόπο  εναντίον μας, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να δημιουργήσετε εντυπώσεις.