Γνωμοδότηση για ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ καθ. Κ. Χρυσόγονου, Λ. Αποστολίδη

ΛΟΥΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ                 ΚΩΣΤΑΣ  Χ.ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  (Α.Μ. 80433)                         ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 18

ΤΗΛ. 210 3619650                                                ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

MAIL:lapostol@otenet.gr                                        ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 

Μας ετέθησαν τα από 5.12.2012 κάτωθι σχετικά ερωτήματα από την Διαχειριστική Επιτροπή του αυτοδιοικούμενου λογαριασμού με τον τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής ως Ε.Λ.Ε.Μ. ή Επικουρικό):
1)      Ποιοι δικαιούνται επιστροφής εισφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ε.Λ.Ε.Μ. (άρθρο 14)?

 

2)      Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) ο Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών (Ε.Λ.Ε.Μ.) μπορεί να διατηρηθεί (με την περιουσία του) αποκτώντας δική του νομική προσωπικότητα κι αν ναι, με ποιες διαδικασίες?

 

3)      Σε περίπτωση διάλυσης του ΤΥΠΑΤΕ η περιουσία του Ε.Λ.Ε.Μ. περιλαμβάνεται στην υπό εκκαθάριση περιουσία από την οποία θα ικανοποιηθούν και οι πιστωτές του ΤΥΠΑΤΕ? Στην περίπτωση που κριθεί ότι υπάρχει διαχωρισμός των περιουσιών που διατηρείται και στο στάδιο της εκκαθάρισης, οι πιστωτές του ΤΥΠΑΤΕ μπορούν να επιτύχουν την ένωση των περιουσιών ώστε να ικανοποιηθούν από την περιουσία του Ε.Λ.Ε.Μ.?

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

 

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) ιδρύθηκε την 18η Σεπτεμβρίου 1934 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος», έχοντας αυτοτελή νομική προσωπικότητα με σκοπό την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης στα μέλη του. Τα παρέχοντα αυτά ασφάλιση αυτοτελή Ν.Π.Ι.Δ., θεωρούνται Ταμεία Σωματειακής φύσεως, ιδρύονται δε και διέπονται κυρίως από τις διατάξεις του Ν. 281/1914 και από το Β.Δ. της 15/20.05.1920.

 

Η δημιουργία ειδικών κεφαλαίων αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας θεωρείται σκοπός κάθε επαγγελματικής οργάνωσης, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του ν. 1264/1982 αλλά και σύμφωνα με το Α.Ν. 1022/1946 προβλέπεται ρητώς η δημιουργία ειδικών κεφαλαίων/ λογαριασμών για την ασφάλιση/ εξυπηρέτηση εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών των οργανώσεων τους.

 

Σκοπός των αλληλοβοηθητικών ταμείων (όπως το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) είναι η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης στα μέλη τους, καθώς και η παροχή ειδικών βοηθημάτων, τα οποία ορίζονται είτε στο καταστατικό τους είτε σε ειδικούς κανονισμούς και έχουν τη μορφή εφάπαξ βοηθήματος ή επικουρικής σύνταξης.

Οι παρέχουσες επικουρική κοινωνική ασφάλιση ενώσεις περιουσίας, ονομάζονται συνήθως ειδικοί λογαριασμοί επικουρικής ασφάλισης, σοι οποίες συνιστώνται κατά βάση με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του προσωπικού του. Οι ειδικότεροι κανόνες τους διαμορφώνονται δικαιοπρακτικώς, σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου και τον κανονισμό/ καταστατικό του ειδικού αυτού λογαριασμού. Η όλη λειτουργία τους στηρίζεται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων συμφώνως με το άρθρο 361 του Αστικού Κώδικα, ως ειδικότερης έκφρασης της ιδιωτικής αυτονομίας του άρθρου 12 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο διασφαλίζει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι αλλά και του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.

 

Κατ’ επέκταση, στα πλαίσια του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. και εν έτη 1951 συνεστήθη και λειτουργεί ο αυτοδιοικούμενος Λογαριασμός με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών (εφεξής Ε.Λ.Ε.Μ ή Επικουρικό)» με σκοπό την παροχή μηνιαίας επικούρησης και λοιπών παροχών στα μέλη του, που συνταξιοδοτούνται από το Ταμείο Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού ΑΤΕ, με βάση τον αυτοτελή Κανονισμό του.

 

Ο Ε.Λ.Ε.Μ. συνιστά ιδιωτικό φορέα επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης. Αναφορικώς με τη νομική του φύση, το Επικουρικό δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα αλλά αποτελεί ένωση περιουσίας υπό τη μορφή αυτοδιοικούμενου Λογαριασμού, στο πλαίσιο του Σωματείου[1]. Η διοίκηση του ειδικού αυτού λογαριασμού έχει ανατεθεί σε μια αυτοτελή, πενταμελή Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) – (βλ. άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού του).

Στο Επικουρικό ασφαλίζονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Λ.Ε.Μ., από την ημέρα διορισμού ή πρόσληψης τους, όλοι όσοι απαρτίζουν το Προσωπικό της Τράπεζας με πλήρη απασχόληση και εφόσον είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού ΑΤΕ (βλ. άρθρο 1 παρ. 2 καταστατικού).

 

Με τον ν. 3522/2006, άρθρο 38 παρ.2, οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ε.Λ.Ε.Μ., υπάγονται υποχρεωτικά από 01/07/2007 στο Ενιαίο Ταμείο Ασφαλίσεως Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ). Μετά την ισχύ του πιο πάνω νόμου, οι εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη καταβάλλονται στο ΕΤΑΤ, το οποίο καταβάλλει πλέον τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό του Ε.Λ.Ε.Μ. παροχές.

 

Στις 27 Ιουλίου 2012 (ΦΕΚ Β’ 2209/27.07.2012) επετεύχθη κατόπιν ειδικής συμφωνίας, η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»  στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.». Έτσι, το προσωπικό της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος απολύθηκε και επαναπροσλήφθηκε την 27η.07.2012 από την Τράπεζα Πειραιώς. Συνεπώς, η εργασιακή σχέση του πρώην προσωπικού της ΑΤΕ διεκόπη. Παρόλα αυτά, οι εισφορές που οι πρώην εργαζόμενοι στην ΑΤΕ όλα αυτά τα χρόνια είχαν καταβάλλει στο Επικουρικό παρέμειναν ανέπαφες για την επίτευξη των σκοπών του.

 

Οι εργαζόμενοι της πρώην ΑΤΕ εντάχθηκαν στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. το οποίο με νομοθετική ρύθμιση θα διατηρηθεί ως Ν.Π.Δ.Δ. μέχρι 31.12.2012 με βάση τον Ν. 4093/2012. Οι εργαζόμενοι επεδίωκαν και επιδιώκουν την παραμονή στο Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. για τον κλάδο Ασθενείας και Πρόνοιας και έχουν ξεκινήσει δικαστικούς αγώνες και συγκεκριμένα τα ασφαλιστικά τους μέτρα συζητούνται την 7η Ιανουαρίου 2013.

 

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

 

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ  Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

Άρθρο 3

«3. Η παροχή μηνιαίας επικούρησης ή και άλλων οικονομικών βοηθημάτων από τον Ειδικό Λογαριασμό που δημιουργείται για το σκοπό αυτό με τον τίτλο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ (Ε.Λ.Ε.Μ.), τον οποίο θα διαχειρίζεται 5μελής Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος και τις διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού του, και ο οποίος θα εξυπηρετείται αποκλειστικώς με δικούς του πόρους, μη αναμιγνυόμενους, σε καμιά περίπτωση και για κανένα απολύτως λόγο, με αυτούς του κλάδου περίθαλψης και πρόνοιας του Ταμείου ή του Ειδικού Λογαριασμού Αποκατάστασης Τέκνων (ΕΛΑΤ).

Η επικούρηση παρέχεται σ’ εκείνα από τα μέλη του και τους δικαιοδόχους των που συνταξιοδοτούνται από το Ταμείο Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού της ΑΤΕ.

Στον Ειδικό Κανονισμό, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζονται με λεπτομέρεια οι πόροι του Λογαριασμού, ο υπολογισμός του ύψους της παρεχόμενης κάθε φορά επικούρησης, οι αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Επιτροπής και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του».

 

Άρθρο 8

«1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά. α) Ο εργαζόμενος αμέσως ασφαλισμένος υπάγεται αυτοδικαίως στην ασφάλιση του Ταμείου από την ημερομηνία που αναλαμβάνει υπηρεσία με μόνο δικαιολογητικό το έγγραφο ανάληψης υπηρεσίας».

 

Άρθρο 9

«1. Οριστική διακοπή. α) Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθ. 5 παρ. 1, η παροχή περίθαλψης στους εργαζόμενους αμέσως ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα απ’ αυτούς πρόσωπα, παύει οριστικώς με τη λύση, για οποιονδήποτε λόγο, της εργασιακής τους σχέσης με τον εργοδότη τους, πλην και αν πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν».

 

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Ε.Μ.

Άρθρο 1

«1. Συνιστάται στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού ΑΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Καταστατικού του «Λογαριασμός» με τον τίτλο «Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος», που στη συνέχεια χάρη συντομίας θ’ αναφέρεται «Επικουρικό» ή (Ε.Λ.Ε.Μ.) με σκοπό την παροχή μηνιαίας επικούρησης και λοιπών παροχών, όπως προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό και το Νόμο, στα μέλη που συνταξιοδοτούνται από το Ταμείο Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού ΑΤΕ.

 1. Στο Επικουρικό ασφαλίζονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, από την ημέρα διορισμού ή πρόσληψής τους, όλοι όσοι απαρτίζουν το προσωπικό της Τράπεζας με πλήρη απασχόληση και εφόσον είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού ΑΤΕ.
 2. Ασφαλισμένοι σ’ άλλο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης μπορούν με δήλωσή τους να μη μετέχουν στο Επικουρικό».

 

Άρθρο 2

«1. Τον Λογαριασμό διαχειρίζεται πενταμελή Διαχειριστική Επιτροπή αποτελούμενη από:

α) Τον Α’ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ ως Πρόεδρο.

β) Δύο εκλεγμένα τακτικά μέλη του ΤΥΠΑΤΕ, που σκόπιμο είναι να εργάζονται στο λεκανοπέδιο Αττικής.

γ) Έναν υπάλληλο της ΑΤΕ, που θα υποδεικνύεται από τη Διοίκηση της με τον αναπληρωματικό του, και

δ) Ένα συνταξιούχο, μέλος του πολυαριθμότερου Συλλόγου Συντ/χων ΑΤΕ, που θα υποδεικνύεται με τον αναπληρωματικό του από το Δ.Σ. του Συλλόγου αυτού.

2. Η θητεία όλων των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι τριετής.

Τα μέλη της Δ.Ε. μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τα Όργανα που τα όρισαν.

 1. 1.       Η Διαχειριστική Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και δύο ακόμα μέλη.

Μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή του ως Α΄ Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ο Πρόεδρος του Λογαριασμού συγκαλεί υπό την Προεδρία του τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, εκλεγμένα και οριζόμενα, με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση Διαχειριστικής Επιτροπής σε Σώμα και ανάληψη καθηκόντων τους.

Ο Διευθυντής του Λογαριασμού, αμέσως μετά την εκλογή των μελών των Οργάνων του Ταμείου, με έγγραφο που επιδίδεται με απόδειξη, ;απευθύνεται στη Διοίκηση της ΑΤΕ και το Σύλλογο Συνταξιούχων Υπαλλήλων της ΑΤΕ και ζητά τον ορισμό των αντίστοιχων μελών της διαχειριστικής Επιτροπής.

Αν παρέλθουν 15 ημέρες από την επίδοση του εγγράφου και δεν έχουν οριστεί τα μέλη, τα υπόλοιπα νόμιμα συγκροτούνται σε σώμα και χωρίς αυτά, με την προϋπόθεση ότι στη συνεδρίαση θα παρευρίσκονται τουλάχιστον 3 μέλη».

 

Άρθρο 5

«Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Επιτροπής

 1. Η Δ.Ε. διαχειρίζεται την περιουσία του Επικουρικού και μεριμνά για την επωφελέστερη αξιοποίηση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
 2. Μεριμνά και ελέγχει την κανονική είσπραξη των εισφορών και των λοιπών πόρων του Λογαριασμού και τις καταβολές που γίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Κανονισμού.
 3. Αποφασίζει, μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, την αγορά ή πώληση ακινήτων σε συνεργασία με το Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ. Επιτηρεί την υπηρεσία του Επικουρικού για την κανονική τήρηση των μητρώων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.
 4. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και Ισολογισμό και καταρτίζει τον Απολογισμό που συντάσσονται με βάση το ημερολογιακό έτος.
 5. Σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Υγείας μεριμνά για την απόσπαση στο Επικουρικό υπαλλήλων της ΑΤΕ, έναν από τους οποίους ορίζει Διευθυντή».

 

Άρθρο 7

«Οποιαδήποτε ανάληψη χρημάτων ή τίτλων παραστατικών αξιών και κάθε μετατροπή τους, καθώς επίσης και οποιαδήποτε δαπάνη, διενεργούνται ύστερα από απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής.

      Ο Διευθυντής του Επικουρικού, μετά από εξουσιοδότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής, ενεργεί πληρωμές (μετρητά- επιταγές) για τρέχουσες υποχρεώσεις.

      Επιταγές ή άλλα έγγραφα, με τα οποία ενεργείται ανάληψη χρημάτων ή τίτλων, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους».

 

Άρθρο 8

«Πόροι του Επικουρικού είναι:

 1. Εισφορά της ΑΤΕ ίση προς το εννέα τοις εκατό (9%) κατά μέγιστο σ’ όλες τις τακτικές και έκτακτες αποδοχές των ασφαλισμένων στο Επικουρικό υπαλλήλων που βαρύνουν τα έξοδα διαχείρισης της Τράπεζας.
 2. Η εισφορά των ασφαλισμένων που ορίζεται σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο 3% σ’όλες τις τακτικές και έκτακτες κατά μήνα ακαθάριστες αποδοχές τους, άσχετα αν αυτές καταβάλλονται σ’ αυτούς μειωμένες για διάφορες αιτίες (αναρρωτικές άδειες, άδειες χωρίς αποδοχές, αργία, στράτευση, προσωρινή παύση, διαθεσιμότητα, κλπ.). Η παραπάνω εισφορά καταβάλλεται με παρακράτηση από τις αποδοχές τους.

Το ποσοστό εισφοράς των ασφαλισμένων καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε. του Επικουρικού, η οποία ισχύει μετά την έγκρισή της από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου, που συγκαλείται από το Δ.Σ.

…….

11. Εισφορά εργοδότη ίση με τις εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά λόγω μείωσης του ορίου ηλικίας από οποιαδήποτε αιτία.

Οι εισφορές αυτές είναι ανάλογες προς τις ακαθάριστες αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν την αποχώρηση των ασφαλισμένων και καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της υποχρεωτικής συνταξιοδότησής τους ως και την κατάληψή του από το 65ο έτος της ηλικίας.

…..

15. Οι υποχρεώσεις του Ε.Λ.Ε.Μ. έναντι των μελών του και παντός τρίτου εξαντλούνται στα πλαίσια των ιδίων του κεφαλαίων, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύονται με τα κεφάλαια των άλλων λογαριασμών και σκοπών του Ταμείου Υγείας».

 

Άρθρο 9

«Δικαιούχοι Επικούρησης

Μηνιαίας επικούρησης δικαιούνται, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 12:

α) Όλοι όσοι παίρνουν ή θα πάρουν στο μέλλον σύνταξη εξ ιδίου δικαίου (άμεσα ασφαλισμένοι) από το Τ.Σ.Π.Α.Τ.Ε.

β) Ο ή η σύζυγος και τα παιδιά του άμεσα ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου, εφόσον παίρνουν σύνταξη από το Τ.Σ.Π.Α.Τ.Ε.

      Κατ’ εξαίρεση δεν δικαιούνται σύνταξης η σύζυγος και τα παιδιά, εάν ο γάμος ετελέσθη, μετά το 65ο έτος της ηλικίας του άμεσα ασφαλισμένου και δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον πέντε (5) λετη από την τέλεση του γάμου μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του.

γ) Οι γονείς του άμεσα ασφαλισμένου, εάν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος και τέκνα, εφόσον παίρνουν σύνταξη από το Τ.Σ.Π.Α.Τ.Ε.

δ) Ο αδελφός και η αδελφή του άμεσα ασφαλισμένου σε περίπτωση που δεν υπάρχιε επιζών σύζυγος, τέκντα και γονείς, εφόσον παίρνουν σύνταξη από το Τ.Σ.Π.Α.Τ.Ε.».

 

Άρθρο 12

«1. Η μηνιαία επικούρηση απονέμεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή στους άμεσα ασφαλισμένους με την υποβολή σχετικής αίτησης και μετά προηγούμενη εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς το Επικουρικό».

 

Άρθρο 14

«Επιστροφή εισφορών

 1. Στους ασφαλισμένους που για οποιονδήποτε λόγο δεν δικαιούνται μηνιαία επικούρηση ως και τους δικαιοδόχους τους επιστρέφονται οι εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι υπέρ του Επικουρικού ως εξής:

α) Αν ο ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης περισσότερο από τρία και λιγότερο από πέντε έτη, οι εισφορές επιστρέφονται άτοκα.

β) Αν ο ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης περισσότερο από πέντε έτη και λιγότερο από δέκα πέντε έτη, οι εισφορές επιστρέφονται έντοκα με το επιτόκιο Ταμιευτηρίου της ΑΤΕ κατά το χρόνο έγερσης της αξίωσης, από το τέλος κάθε χρόνου, χωρίς ανατοκισμό.

γ) Αν ο ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης περισσότερο από δεκαπέντε έτη, οι εισφορές επιστρέφονται αυξημένες κατά 50%, έντοκα με το επιτόκιο Ταμιευτηρίου της ΑΤΕ κατά το χρόνο έγερσης της αξίωσης, από το τέλος κάθε χρόνου, χωρίς ανατοκισμό.

2. Οι εισφορές δεν επιστρέφονται:

a) Αν ο ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης λιγότερο από τρία έτη. Αν όμως αποχώρησε από την υπηρεσία της Τράπεζας λόγω αναπηρίας ή αν δεν ήταν μόνιμος, επιστρέφονται οι εισφορές σ’ αυτόν και σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικογένειας του που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 εδάφ. α’ και β΄.

β) Στα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου που στερείται του δικαιώματος της επικούρησης».

 

 

Άρθρο 17

«Χάνουν το δικαίωμα λήψης επικούρησης οι επικουρούμενοι και οι δικαιοδόχοι επικούρησης σ’ εκείνες τις περιπτώσεις που χάνουν το δικαίωμα λήψης σύνταξης από το Τ.Σ.Π.Α.Τ.Ε.

Όποιος δεν γνωστοποιεί μέσα σε 3 μήνες στο Επικουρικό κάθε γεγονός που επιφέρει απώλεια ή μείωση της επικούρησης ή αν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο Επικουρικό σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, είναι δυνατόν να στερηθεί την επικούρηση, για ένα μήνα με απόφαση της Δ.Ε. του Επικουρικού και επιπλέον είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε αχρεωστήτως, έντοκα με τον τόκο υπερημερίας που ισχύει κάθε φορά».

 

Αστικός Κώδικας

 

Άρθρο 741

«Έννοια. Με τη σύμβαση της εταιρίας δύο ή περισσότεροι έχουν αμοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό και ιδίως οικονομικό».

 

Άρθρο 784

«Προσωπικότητα αστικής εταιρίας. Η εταιρία του κεφαλαίου αυτού, αν επιδιώκει οικονομικό σκοπό, αποκτά νομική προσωπικότητα, εφόσον τηρηθούν οι όροι της δημοσιότητας που ο νόμος τάσσει για το σκοπό αυτό στις ομόρρυθμες εμπορικές εταιρίες. Η προσωπικότητα αυτής της αστικής εταιρίας εξακολουθεί να υπάρχει ωσότου περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της εκκαθάρισης».

 

 

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ:

 

 1. Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα:

 

Στο άρθρο 1 παρ. 2 του Καταστατικού του Ε.Λ.Ε.Μ. όπως αυτό αναλύθηκε παραπάνω, ορίσθηκε ότι είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, κατά πρώτον, όλων όσων απαρτίζουν το προσωπικό της ΑΤΕ και εργάζονται με πλήρη απασχόληση και, κατά δεύτερον, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλισθεί προηγουμένως στο Τ.Σ.Π.Α.Τ.Ε (νυν ΙΚΑ ΕΤΑΜ ως προς τον κλάδο Σύνταξης από 1.1.2007 και νυν Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως προς τον Κλάδο Πρόνοιας σύμφωνα με το ν. 4093/2012). Σύμφωνα με τα άρθρα αυτά, οι εργαζόμενοι έχουν χάσει τις προϋποθέσεις του να τους χορηγείται παροχή ασθενείας από το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. και κατά συνέπεια από το να δικαιούνται επικούρησης από το Ε.Λ.Ε.Μ.

 

Γι’ αυτές τις πρόσφατες ρυθμίσεις της μεταφοράς προσωπικού από το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν υπάρξει σοβαρές αντιρρήσεις από μέρους του πρώην προσωπικού της ΑΤΕ και έχουν ασκηθεί δικαστικές προσφυγές και συγκεκριμένα την 7η Ιανουαρίου 2013 εκδικάζονται τα ασφαλιστικά τους μέτρα.

 

Σε συνδυασμό με τις ρητές διατάξεις του άρθρου 17 του καταστατικού του Ε.Λ.Ε.Μ. που ορίζει ότι: «Χάνουν το δικαίωμα λήψης επικούρησης οι επικουρούμενοι και οι δικαιοδόχοι επικούρησης σ’ εκείνες τις περιπτώσεις που χάνουν το δικαίωμα λήψης σύνταξης από το Τ.Σ.Π.Α.Τ.Ε.» και την ρύθμιση του ν. 4093/2012 που εντάσσει για τα ζητήματα των παροχών Προνοίας και Ασθένειας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το προσωπικό της πρώην ΑΤΕ χάνει το δικαίωμα της επικούρησης. Σε αυτή τη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού του Ε.ΛΕ.Μ., σύμφωνα με την παρ. 1 του οποίου: «Στους ασφαλισμένους που για οποιονδήποτε λόγο δεν δικαιούνται μηνιαία επικούρηση ως και τους δικαιοδόχους τους επιστρέφονται οι εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι υπέρ του Επικουρικού ως εξής…» αλλά και οι διατάξεις του άρθρου 12 όπου ορίζεται ότι η μηνιαία επικούρηση χορηγείται από την Διαχειριστική Επιτροπή με την υποβολή σχετικής αιτήσεως και μετά βεβαίως από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Επικουρικό. Από τη στιγμή, λοιπόν, που δεν δικαιούνται επικούρησης μπορούν να ζητήσουν τις εισφορές που είχαν καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια από το Επικουρικό, υποβάλλοντας την αντίστοιχη αίτηση τους προς την Διαχειριστική Επιτροπή.

 

Συνεπώς, συνδυασμός των ανωτέρω διατάξεων οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι δικαιούται επιστροφής εισφορών το πρώην προσωπικό της ΑΤΕ, οι οποίοι προσελήφθησαν από την Τράπεζα Πειραιώς. Για τον τρόπο επιστροφής των εισφορών επισημαίνουμε ότι απαιτείται η υποβολή σχετικής αιτήσεως προς την Διαχειριστική Επιτροπή βάσει του άρθρου 12 του καταστατικού του Ε.Λ.Ε.Μ., όπου ορίζεται ρητά: «Η μηνιαία επικούρηση απονέμεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή στους άμεσα ασφαλισμένους με την υποβολή σχετικής αίτησης και μετά προηγούμενη εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς το Επικουρικό». Από τις καταστατικές διατάξεις του Επικουρικού δεν προκύπτει ότι χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την επιστροφή των εισφορών διότι η απόφαση είναι απαραίτητη συμφώνως με το άρθρο 5 παρ. 3 του καταστατικού του Ε.Λ.Ε.Μ. μόνο όταν πρόκειται περί αγοραπωλησίας ακινήτων. Συγκεκριμένα το άρθρο 5 παρ. 3 ως έχει: «Αποφασίζει, μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, την αγορά ή πώληση ακινήτων σε συνεργασία με το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. Επιτηρεί την υπηρεσία του Επικουρικού για την κανονική τήρηση των μητρώων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων».

 

Με την πώληση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στην τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., όλο το Προσωπικό που απάρτιζε την ΑΤΕ BANK και το οποίο ήταν υποχρεωτικώς εγγεγραμμένο στα Ταμεία της, απολύθηκε και επαναπροσλήφθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς την 27η/09/2012. Εν προκειμένω, οι εργαζόμενοι της ΑΤΕ ΒΑΝΚ έπαψαν να θεωρούνται εργαζόμενοι της, όπως επίσης έπαψαν να θεωρούνται ασφαλισμένοι του πρώην Τ.Σ.Π.Α.Τ.Ε. και εντάχθηκαν στον οικείο ασφαλιστικό φορέα της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Σύμφωνα με τη σημερινή κατάσταση, η πώληση της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς οδήγησε στην πρόσληψη προσωπικού στην Πειραιώς την 27η.07.2012 και οι εργαζόμενοι έχουν πλέον ενταχθεί για τη Σύνταξη και την Επικούρηση τους στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και για την παροχή Πρόνοιας κ Ασθενειών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

Εκ του περισσού σημειώνουμε ότι οι δύο προϋποθέσεις που θέτει το Καταστατικό για τη λήψη του Επικουρικού αναφορικά με την ασφάλιση των μελών της σε αυτό, παύουν να υφίστανται. Αναλυτικότερα, δεν πληρούται η πρώτη προϋπόθεση για την υποχρεωτική υπαγωγή των μελών του Προσωπικού της ΑΤΕ στο ΕΛΕΜ, εφόσον πλέον από 28.07.2012 το Προσωπικό της πρώην ΑΤΕ ΒΑΝΚ προσλήφθηκε ως προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά ούτε και η δεύτερη προϋπόθεση, αυτή της προηγούμενης ασφάλισης αυτών στο πρώην Τ.Σ.Π.Α.Τ.Ε., αφού πλέον οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς ανήκουν στον ασφαλιστικό φορέα της Τράπεζας Πειραιώς, ήτοι στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και από 12.11.2012 στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (με βάση τον Ν. 4093/2012).

 

Συμπερασματικά, από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει ότι δικαιούχοι επιστροφής εισφορών από το Ε.Λ.Ε.Μ. είναι όλοι όσοι πλέον δεν δικαιούνται μηνιαίας επικούρησης από το Επικουρικό, εν προκειμένω, όλοι οι παλαιοί εργαζόμενοι στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και νυν εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στον λογαριασμό του Ε.Λ.Ε.Μ. και είχαν τριετή απασχόληση στην πρώην ΑΤΕ. Μάλιστα, την επιστροφή των εισφορών τους δικαιούνται να ζητήσουν υποβάλλοντας την κατάλληλη αίτηση, σύμφωνα και με τους ειδικότερους όρους του άρθρου 14 του καταστατικού του Ε.Λ.Ε.Μ., ενώ η Διαχειριστική Επιτροπή του Επικουρικού είναι υποχρεωμένη να προβεί στην επιστροφή αυτή.

 

Σημειωτέον, για την εν λόγω επιστροφή των εισφορών, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., αφού  τέτοια προϋπόθεση δεν ορίζεται ρητώς στο άρθρο 5 παρ. 3 του καταστατικού του Ε.Λ.Ε.Μ., το οποίο ξεκάθαρα αναφέρει ότι έγκριση της Γ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. απαιτείται μόνο σχετικά με επικείμενες αγορές ή πωλήσεις ακινήτων. Αποκλειστικώς υπεύθυνη για την διαχείριση του Ε.Λ.Ε.Μ. επομένως και για την επιστροφή των εισφορών είναι μόνο η Διαχειριστική Επιτροπή, το αυτοτελές αυτό και ανεξάρτητο όργανο του Επικουρικού, όπως αυτό προκύπτει και από τις υπ’ αριθμ. 5 παρ.1 και 12 παρ. 1 καταστατικές διατάξεις του Ε.Λ.Ε.Μ. και ουδεμία σχέση έχει με το εν λόγω ζήτημα η Γ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

 

 

2. Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα:

 

Οι ανωτέρω καταστατικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 3 του καταστατικού του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. αναφέρουν ρητώς ότι: «ο Ε.Λ.Ε.Μ. …. και ο οποίος θα εξυπηρετείται αποκλειστικώς με δικούς του πόρους, μη αναμιγνυόμενους, σε καμία περίπτωση και για κανέναν απολύτως λόγο, με αυτούς του κλάδου περίθαλψης και πρόνοιας του Ταμείου ή του ΕΛΑΤ.». Επίσης,στο άρθρο 8 παρ. 15 του καταστατικού του Ε.Λ.Ε.Μ. ορίζεται ρητώς: « Οι υποχρεώσεις του Ε.Λ.Ε.Μ. έναντι των μελών του και παντός τρίτου εξαντλούνται στα πλαίσια των ιδίων του κεφαλαίων, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύονται με τα κεφάλαια των άλλων Λογαριασμών και σκοπών του Ταμείου Υγείας». Συνεπώς είτε το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. παραμείνει ως έχει, είτε αυτό διαλυθεί, ο Ε.Λ.Ε.Μ. ως αυτοτελής και ανεξάρτητος οργανισμός (σύνολο περιουσίας) έχει την ικανότητα, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ενημέρωση του Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. να αποκτήσει δική του νομική προσωπικότητα της Αστικής εταιρίας, στα πλαίσια των διατάξεων του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741- επόμενα)[2].

 

Ειδικότερα, στην περίπτωση της διάλυσης του νομικού προσώπου με την επωνυμία Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., ο λογαριασμός Ε.Λ.Ε.Μ. συνεχίζει να διατηρείται με την περιουσία του και δύναται και στο μέλλον να λειτουργεί αποκτώντας νομική προσωπικότητα υπό τη μορφή της Αστικής Εταιρίας.

 

Από το πλέγμα των ασφαλιστικών νόμων αλλά και των καταστατικών διατάξεων του Ε.Λ.Ε.Μ. και του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. προκύπτει ότι επιτρέπεται η μετατροπή του Επικουρικού σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο θα διαχειρίζεται το σύνολο της περιουσίας  όλων όσων με την συμμετοχή τους συγκεντρώνουν το χρηματικό ποσό του κεφαλαίου.

Εν προκειμένω, η Αστική εταιρία μπορεί να συσταθεί μέσω άτυπης συμβάσεως, στην οποία οφείλουν να προσχωρήσουν οι ασφαλισμένοι/ εταίροι της, οι οποίοι θα έχουν υποχρέωση επιδίωξης κοινού σκοπού μέσω των κοινών εισφορών τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κοινός σκοπός θα παραμείνει αυτός του Ε.Λ.Ε.Μ., ήτοι η παροχή μηνιαίας επικούρησης και υπολοίπων οικονομικών βοηθημάτων στους εταίρους της και συμπληρωματικούς δικαιοδόχους της. Οι περαιτέρω προϋποθέσεις σύστασης της Αστικής εταιρίας προκειμένου αυτή να αποκτήσει νομική προσωπικότητα, καθορίζονται στην νομοθεσία που ισχύει για τις προσωπικές εταιρίες περί δημοσίευσης τους.

 

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν δεν διαλυθεί το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., το Επικουρικό έχει οικονομική αυτοτέλεια και ξεχωριστή περιουσία και μπορεί -ανεξαρτήτως της τύχης και της πορείας του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.- να αποκτήσει νομική προσωπικότητα και να μετατραπεί σε Αστική Εταιρία, η οποία θα διαχειρίζεται και θα αξιοποιεί την εταιρική περιουσία προς όφελος των εταίρων/ ασφαλισμένων της.

 

3. Αναφορικά με το τρίτο ερώτημα:

 

Στο άρθρο 3 παρ. 3 του καταστατικού του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., όπως αυτό αναλύθηκε παραπάνω, αναφέρεται ότι ο Ε.Λ.Ε.Μ. δημιουργείται με σκοπό την παροχή μηνιαίας επικούρησης και άλλων παροχών στα μέλη του, αξιοποιώντας αποκλειστικώς τους δικούς του πόρους, οι οποίοι σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο δεν θα αναμιγνύονται με εκείνους του Ταμείου. Επίσης, στο άρθρο 8 παρ. 15 του καταστατικού του Ε.Λ.Ε.Μ. αναφέρεται ότι οι υποχρεώσεις του Ε.ΛΕ.Μ. έναντι των μελών του και τρίτων εξαντλούνται στα πλαίσια των δικών του και μόνο κεφαλαίων, τα οποία δεν αναμιγνύονται με τα κεφάλαια του Τ.Υ.ΠΑ.Τ.Ε. Από τις ανωτέρω διατάξεις, προκύπτει σαφώς η απάντηση στο ανωτέρω τεθέν ερώτημα.

 

Απάντηση στο ερώτημα 3, εδάφιο α’:

Στην περίπτωση, λοιπόν, της πιθανής διάλυσης του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., η περιουσία που διαθέτει το Επικουρικό, σε καμία περίπτωση δεν θα περιληφθεί στην υπό εκκαθάριση περιουσία του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε, διότι προκύπτει ξεκάθαρα και αδιαμφισβήτητα ότι οι περιουσίες του Ε.Λ.Ε.Μ. αλλά και η περιουσία του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. συνιστούν δύο αυτοτελείς, ανεξάρτητες και αυθύπαρκτες περιουσίες και δεν συνδέονται με κανένα τρόπο μεταξύ τους. Επομένως, δεν είναι νομικά επιτρεπτό για κανένα νόμιμο λόγο να μπορούν να ικανοποιηθούν οι πιστωτές του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. από μία περιουσία ανεξάρτητη από αυτό. Οι διατάξεις και στην γραμματική τους διατύπωση είναι απολύτως απαγορευτικές: συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 παρ. 3 του καταστατικού του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. αλλά και στο άρθρο 8 παρ. 15 του καταστατικού του Ε.Λ.Ε.Μ. ορίζεται ότι οι πόροι του τελευταίου σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύονται με τους πόρους του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., επομένως και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η περιουσία του Ε.Λ.Ε.Μ. προς όφελος των πιστωτών του Τ.Υ.ΠΑ.Τ.Ε.

 

Απάντηση στο ερώτημα 3, εδάφιο β’:

Όπως προκύπτει από το άρθρο 3 παρ. 3 του καταστατικού του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε αλλά και από το άρθρο 8 παρ. 15 του καταστατικού του Ε.Λ.Ε.Μ., υπάρχει πράγματι διαχωρισμός περιουσιών μεταξύ του Επικουρικού και του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. Οι πιστωτές του τελευταίου, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ικανοποιηθούν από την αυθύπαρκτη περιουσία ενός ξεχωριστού λογαριασμού, του Ε.Λ.Ε.Μ. και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επιτύχουν την ένωση των δύο αυτών περιουσιών ώστε να ικανοποιηθούν από την περιουσία του Ε.Λ.Ε.Μ., εφόσον οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στα καταστατικά και των δύο φορέων είναι ξεκάθαρα απαγορευτικές όσον αφορά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

 

Άλλωστε, στην περίπτωση της υποθετικής ένωσης των περιουσιών τους προς σκοπό ικανοποίησης των πιστωτών του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., αυτό θα συνεπάγονταν αυτομάτως καταστρατήγηση των αναγκαστικών διατάξεων του Επικουρικού και του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

 

Συμπερασματικά:

 

Ως προς το πρώτο ερώτημα, η απάντηση που προσήκει είναι ότι δικαιούχοι επιστροφής των εισφορών βάσει και της διάταξης 14 του καταστατικού του Ε.Λ.Ε.Μ., είναι οι πρώην εργαζόμενοι στην Αγροτική Τράπεζα, οι οποίοι την 28.07.2012 επαναπροσλήφθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Διότι, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, αφ’ ής στιγμής προσελήφθησαν στην Τράπεζα Πειραιώς έπαυσαν να είναι προσωπικό της πρώην ΑΤΕ και στη συνέχεια του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. και απώλεσαν τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι καταστατικές διατάξεις και του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. και του Ε.Λ.Ε.Μ., ήτοι α) της εργασιακής σχέσης με την πρώην ΑΤΕ και β) της ένταξης στο Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. Επομένως δεν δικαιούνται επικούρησης και σε αυτή τη περίπτωση έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν με αίτηση τους την επιστροφή των εισφορών τους, όπως άλλωστε προβλέπεται στο άρθρο 12 και 14 του καταστατικού του Ε.Λ.Ε.Μ.

 

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, η απάντηση που προσήκει είναι ότι σε περίπτωση διάλυσης του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., διατηρεί ο Ε.Λ.Ε.Μ. την αυτονομία και ανεξαρτησία του (αναφορικά με την περιουσία του και τους πόρους του) και δύναται να μετατραπεί άμεσα σε Αστική Εταιρία, συνεχίζοντας το σκοπό του Ε.Λ.Ε.Μ. και αξιοποιώντας την εταιρική του περιουσία κατά τρόπο πρόσφορο και αποτελεσματικό.

 

Ως προς το τρίτο και τελευταίο ερώτημα, η απάντηση που προσήκει είναι, όπως ήδη αναλύθηκε και ανωτέρω, ουδεμία σχέση έχει η περιουσία του Ε.Λ.Ε.Μ. με την περιουσία του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., αφού πρόκειται για ανεξάρτητο και αυτοτελή οικονομικά Λογαριασμό και συνεπώς ούτε το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. ούτε οι πιστωτές αυτού μπορούν να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση στην περιουσία του ειδικού αυτού λογαριασμού Ε.Λ.Ε.Μ. αλλά ούτε και να επιτύχουν την ένωση των δύο αυτών περιουσιών καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 

Αθήνα, 11/10/2012

                                                                           Οι γνωμοδοτούντες δικηγόροι

 

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ  Χ. ΚΩΣΤΑΣ                       ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  Θ. ΛΟΥΚΑΣ

 

 [1] Βλ. την υπ’ αριθμ. 463/2007 ΑΠ (ΝΟΜΟΣ) σχετικά με τον Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Εθνικής Ακινήτων  Α.Ε.αλλά και την υπ’ αριθμ. 25/2008 ΑΠ (ΝΟΜΟΣ) σχετικά με ειδικό λογαριασμό για σύσταση Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης υπαλλήλων μια Τράπεζας.

[2] Βλέπε στη ΝΟΜΟΣ πλούσια νομολογία σχετικά με αστικές εταιρίες καθώς και το πρόσφατο άρθρο του Π. Ρέππα (ΔΦΟΡΝ. 2012/494)