ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Ε.Μ.

Προς ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε.Λ.Ε.Μ.

Υπόψη Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γρ. Σαμπάνη Αθήνα,

18/6/2012

 

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Ε.Μ.

Κύριοι,

Σε συνέχεια του ανωτέρω θέματος θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Επισυνάπτουμε στην παρούσα Σχέδιο Αναφοράς της Αναλογιστικής Μελέτης αναβίωσης, του Ε.Λ.Ε.Μ. υπό την νέα προσωρινή ονομασία “ΝΕΟΣ Ε.Λ.Ε.Μ.”

Θα θέλαμε αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων των τριών τελευταίων ετών.

Θα θέλαμε επίσης :

– Ανάλυση ανά είδος της περιουσίας του Ε.Λ.Ε.Μ., πχ κατά την 31/12/2006, την 31/12/2011, ως και την 1/6/2012. Παράλληλα παράθεση των αξιών σε market values , κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

– Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και αντίστοιχα όρια ηλικίας για λήψη Σύνταξης από τον Φορέα Κύριας Σύνταξης των ήδη εργαζομένων στην ΑΤΕ.

– Πλήθος εργαζομένων (ανά φύλο) στην ΑΤΕ, ως και συνταξιούχων (ανά φύλο) ,ανά Φορέα Κύριας Σύνταξης, κατά :

την 31/12/2006, την 31/12/2011, και την 1/6/2012

– Για τους εργαζομένους στην ΑΤΕ τα ακόλουθα στοιχεία, κατά την 31/12/2006, ανά φύλο :

o μέσος όρος ετών καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον Ε.Λ.Ε.Μ.

o μέσος όρος κάθε μορφής αποδοχών επί των οποίων καταβάλλονται, από τους εργαζομένους οι αντίστοιχες εισφορές στον Ε.Λ.Ε.Μ.

– Για τους εργαζομένους στην ΑΤΕ, τα ακόλουθα στοιχεία, κατά την 31/12/2011, ως και την 1/6/2012, ανά φύλο :

ο μέσος όρος κάθε μορφής μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων θα καταβάλλεται , από τους εργαζομένους, εισφορές στον ΝΕΟ Ε.Λ.Ε.Μ.

ο εκτιμούμενος μέσος όρος ετήσιας αύξησης των ανωτέρω μηνιαίων αποδοχών, σε σταθερές τιμές, μέχρι την συνταξιοδότηση από τον αντίστοιχο Κύριο Φορέα Ασφάλισης.

– Για τους συνταξιούχους, ανά Φορέα Κύριας Σύνταξης, κατά την 31/12/2006, και ανά φύλο :

o μέσος όρος ετών καταβολής ατομικών εισφορών στον Ε.Λ.Ε.Μ.

o μέσος όρος ετών λήψης της αντίστοιχης συνταξιοδοτικής παροχής από τον Ε.Λ.Ε.Μ. (τόσο από τον κυρίως ασφαλισμένο, όσο και από τους αντίστοιχους δικαιοδόχους αυτού).

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι :

(α) τα ανωτέρω θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς για σχεδιασμό των παραδοχών και αποτίμηση ενδεικτικών παραδειγμάτων επί μέρους Ειδικών Ατομικών Μεριδίων.

Σημειώνεται ότι οι παραδοχές αυτές και τα αντίστοιχα παραδείγματα θα παρατεθούν στην παράγραφο 6 του ανωτέρω αναφερόμενου Πλαισίου Αναφοράς της Αναλογιστικής Μελέτης.

(β) Ευθύς ως εγκριθεί , από τα Αρμόδια Όργανα του Ε.Λ.Ε.Μ., το αναφερόμενο στην ανωτέρω Νο 1 παράγραφο, Σχέδιο Αναφοράς, τότε θα σας γνωρίσουμε τα ανά εργαζόμενο αναγκαία απογραφικά στοιχεία για την οριστικοποίηση της εκπόνησης της αντίστοιχης Αναλογιστικής Μελέτης.

Πρόθυμοι για κάθε διευκρίνιση,

Διατελούμε με εκτίμηση,

Για την ΣΟΛ Συμβουλευτικής ΑΕ

 

…………………………………………………….

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ αναλογιστικής μελέτης αναβίωσης του ΕΛΕΜ

υπό τη νέα προσωρινή ονομασία “ΝΕΟΣ ΕΛΕΜ”

 

Αθήνα, 18/6/2012

1. Εισαγωγικά

Ως γνωστόν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν.3522/22-12-2006, ο Κλάδος Σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού ΑΤΕ υπήχθη υποχρεωτικά, από 1/1/2007, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ταυτόχρονα, από 1/1/2007, βάσει των αυτών διατάξεων, υπήχθη υποχρεωτικά στο ΕΤΑΤ το σύνολο των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ε.Λ.Ε.Μ.. Σημειούται ότι το ΕΤΑΤ συστήθηκε και λειτουργεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 60 έως και 69 του Ν3371/2005.

2. Σημεία αναφοράς της αναλογιστικής μελέτης

Κατά την εκπόνηση του όλου αναλογιστικού έργου, τα ακόλουθα θα αποτελέσουν κομβικά σημεία αναφοράς:

2.1 τα ισχύοντα κατά την εκπόνηση της μελέτης στην αντίστοιχη ασφαλιστική νομοθεσία,

2.2 τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές που ισχύουν για αναλογιστικές μελέτες κοινωνικής ασφάλισης,

2.3 κάθε θέμα που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την αναλογιστική προσέγγιση και τη βιωσιμότητα του Ε.Λ.Ε.Μ.

2.4 το πλαίσιο προδιαγραφών εκπόνησης Αναλογιστικών Μελετών που περιέχεται στο έγγραφο αριθ..Φ.80000/ΟΙΚ.20097/1321/18/08/2006 της Γενικής Γραμματείας Κοιν.Ασφαλίσεων ( Γ.Γ.Κ.Α), καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ως π.χ. το με Αρ. Πρωτ. οικ. 21533/293/12-9-2006.

2.5 Η αντίστοιχη προσφορά της ΣΟΛ Συμβουλευτικής Α.Ε., καθώς βεβαίως και οι τελικές αποφάσεις επί του παρόντος πλαισίου αναφοράς των Αρμοδίων Οργάνων του Ε.Λ.Ε.Μ.

3. Σκοπός της Αναλογιστικής μελέτης

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για αναβίωση του Ε.Λ.Ε.Μ. και κατ’ επέκταση του συστήματος εισροών και εκροών αυτού, με στόχο την απόδοση συμπληρωματικής παροχής στους δικαιούχους, ήδη ενεργούς και συνταξιούχους ως και νέες γενεές ενεργών, στο πλαίσιο του κεφαλαιοποιητικού συστήματος και ειδικότερα του αντίστοιχου των καθορισμένων εισφορών.

Σημειώνεται ότι κατά την εκπόνηση, της μελέτης θα αναπτυχθούν και ισοζύγια χρηματοροών, βάσει σεναρίων ευαισθησίας, ώστε να αποτιμηθούν σειρά παραδοχών που θα αφορούν τόσο στις εισροές και εκροές όσο και στην ανάλυση και διάθεση της ήδη υπάρχουσας περιουσίας.

Ειδικότερα η σχετική αναλογιστική μελέτη θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα κεφάλαια :

3.1 «Σκοπός της μελέτης», όπου θα αναφέρεται ο σκοπός και η στρατηγική της μελέτης.

3.2 «Καταστατικές Διατάξεις», όπου θα υπάρχει περιγραφή των βασικών διατάξεων που αφορούν στο Ε.Λ.Ε.Μ.

3.3 «Οικονομικά και Στατιστικά Στοιχεία», όπου θα υπάρχει παράθεση πινάκων και διαγραμμάτων, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνεται στατιστική απεικόνιση που αφορά στους εργαζόμενους ανά φύλλο, ανά προϋπηρεσία και ανά μέλλουσα αναμενόμενη υπηρεσία, ως και στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη δομή της περιουσίας, η αποτίμηση της οποίας θα μας δοθεί από τους αρμόδιους παράγοντες του Ε.Λ.Ε.Μ.

3.4 «Παραδοχές», όπου θα κατηγοριοποιηθούν και θα αναπτυχθούν οι εσωτερικές και εξωτερικές παραδοχές του επιμέρους συστήματος και ειδικότερα οι αναφερόμενες στο οικονομικό και αναλογιστικό περιβάλλον του αντίστοιχου συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και Ασφάλειας. Κατ’ επέκταση, θα καταγραφούν και θα αξιολογηθούν:

3.4.1 οι οικονομικές μεταβλητές (ως π.χ. πληθωρισμός, επιτόκια, αποδοχές, παραγωγικότητα, ανεργία, οικονομική ανάπτυξη, κλπ),

3.4.2 οι δημογραφικές μεταβλητές (ως π.χ. γεννήσεις, θνησιμότητα, αναπηρίες, κλπ),

3.4.3 οι δημοσιονομικές μεταβλητές (ως π.χ. δαπάνες διαχείρισης, κλπ),

3.4.4 οι κοινωνιολογικές μεταβλητές (ως π.χ. νεοεισερχόμενοι, ηλικία εισόδου – εξόδου ασφαλισμένων, κλπ),

Επισημαίνεται ότι θα γίνει επιμέρους αναφορά σε παραδοχές συσχέτισης μακροοικονομικών μεγεθών με επιμέρους πόρους του Ε.Λ.Ε.Μ., ως και εκτίμηση των αντίστοιχων επιπτώσεων στο αναλογιστικό ισοζύγιο βάσει των αρχών διαχείρισης και συσχετισμού στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (“asset – liability modeling”), με στόχο την ανάδειξη της δυναμικής της μακροοικονομικής εξέλιξής τους και κατ’ επέκταση τον προσδιορισμό του βαθμού της συμβολής τους στην κάλυψη των στοιχείων του παθητικού.

3.5 «Αναλογιστική Ανάπτυξη», όπου θα παρατεθούν οι αναλογιστικές εξισώσεις των παρουσών αξιών σε συνδυασμό με οποιαδήποτε περαιτέρω αναλογιστική μοντελοποίηση η οποία, βάσει των ανωτέρω παραδοχών, θα κριθεί αναγκαία καθώς και ο τύπος υπολογισμού των παροχών.

3.6 «Αναλογιστικά Ισοζύγια – Ισοζύγια χρηματοροών»

3.7 Συμπεράσματα – Προτάσεις, όπου θα παρατεθούν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις, που θα έχουν ως στόχο την σύνοψη των παραδοχών και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων (αναλογιστικών ισοζυγίων, ως και ισοζυγίων χρηματοροών) ανά σενάριο ευαισθησίας, την ποιοτική τους ανάλυση, ως και την επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων που θα ανακύψουν από την παράθεση των σχετικών αναλογιστικών αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα αναφερόμενα στο 2ο και 3ο κεφάλαιο του παρόντος πλαισίου αναφοράς. Επιπρόσθετα θα γίνει παράθεση απόψεων μας σχετικά με τα ακόλουθα:

3.7.1 Στον καθορισμό αρχών επενδυτικής πολιτικής και κανονισμού επενδύσεων για την ορθότερη διάθρωση της περιουσίας του Ταμείου (asset mix).

3.7.2 Στην δημιουργία επενδυτικής επιτροπής εντός του Ταμείου.

3.7.3 Στην δημιουργία συσχέτιση των στοιχείων ενεργητικού και του παθητικού, που αφορά σε μελέτη αναγκαιότητας διαχρόνιας σύνδεσης του ενεργητικού και των υποχρεώσεων (Asset – Liability Study).

4. Αρχιτεκτονική του νέου συστήματος παροχών του Ε.Λ.Ε.Μ. που θα εστιάζεται στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα και ειδικότερα στο σύστημα καθορισμένων εισφορών

4.1. Για κάθε εργαζόμενο στην ΑΤΕ ως και κάθε συνταξιούχο που ήταν ασφαλισμένος στον Ε.Λ.Ε.Μ., πριν την ένταξή του στο ΕΤΑΤ, θα δημιουργηθεί εντός του νέου Ε.Λ.Ε.Μ., μια Eιδική Ατομική Μερίδα” που θα αποτελείται από τα ακόλουθα δύο υποσύνολα :

“Πρώτο Υποσύνολον” : Στο υποσύνολο αυτό θα υπαχθεί τμήμα της σημερινής περιουσίας του Ε.Λ.Ε.Μ.. Τα τμήματα αυτά θα υπολογισθούν ανάλογα με τα έτη εισφορών στον Ε.Λ.Ε.Μ. μέχρι την 1/1/2007, και αντιστρόφως ανάλογα με τα έτη λήψης της αντίστοιχης συνταξιοδοτικής παροχής από τον Ε.Λ.Ε.Μ.. Στο ποσό του υποσυνόλου αυτού θα μπορεί να τεθεί ένα minimum ως και ένα maximum χρηματικό ποσό. Σημειούται ότι ευθύς ως, βάσει του κανονισμού επενδύσεων, ρευστοποιείται μέρος της σημερινής περιουσίας, τότε θα μερίζεται βάσει την ανωτέρω και θα πιστούται η μερίδα του κάθε δικαιούχου. Επίσης σημειούται ότι το ποσό του “πρώτου υποσυνόλου” θα προσαυξάνεται διαχρονικά ανάλογα με τις εκάστοτε τρέχουσες τιμές και αποδόσεις της αντίστοιχης περιουσίας του Ε.Λ.Ε.Μ.

“Δεύτερο Υποσύνολο” : Στο υποσύνολο αυτό θα υπάγονται οι εκάστοτε τακτικές και έκτατες εισφορές των εργαζομένων στην ΑΤΕ που θα υπαχθούν στον νέο Ε.Λ.Ε.Μ. Το αντίστοιχο δε ποσό θα προσαυξάνεται και αυτό με τις αποδόσεις της αντίστοιχης περιουσίας του Ε.Λ.Ε.Μ.

4.2. Σαφηνίζεται ότι : (α) η εκταμίευση των δύο ανωτέρω υποσυνόλων, από τον νέο Ε.Λ.Ε.Μ. και η απόδοση αυτών στους δικαιούχους θα γίνει κατά τη στιγμή λήψης της κύριας σύνταξης από τον φορέα της Κύριας Ασφάλισης και επίσης όχι πριν από την πάροδο τουλάχιστον 5 ετών από την έναρξη δραστηριοτήτων του νέου Ε.Λ.Ε.Μ.. Κατ’ επέκταση ουδεμία “Ειδική Ατομική Μερίδα” δεν θα ρευστοποιηθεί και δε θα αποδοθεί, στους δικαιούχους πριν από τη λήψη της κύριας σύνταξης από τον Φορέα της Κύριας Ασφάλισης και πάντως όχι νωρίτερα από την πάροδο της ανωτέρω αναφερόμενης 5ετίας.

(β) Στο πλαίσιο καθιέρωσης σύγχρονου Μanagement Information System (M.I.S.) θα μπορούσε κάθε μέλος του νέου Ε.Λ.Ε.Μ. να εφοδιασθεί με ειδικό PIN ώστε να ενημερώνεται συνεχώς για την πορεία εισροών και εκροών του Ταμείου ως και για την πορεία της Ειδικής Ατομικής του Μερίδας.

5. Νομική Μορφή και Τρόπος Διαχείρισης του νέου Ε.Λ.Ε.Μ.

Ο νέος Ε.Λ.Ε.Μ. δύναται να συνεχίσει να λειτουργεί με σχεδόν όμοιο καθεστώς του αντίστοιχου που ίσχυε μέχρι 21/12/2006. Αυτονόητο είναι βέβαια ότι θα γίνουν και θα εγκριθούν από την αντίστοιχη Γενική Συνέλευση οι δέουσες τροποποιήσεις και προσθήκες στον Αντίστοιχο Κανονισμό Λειτουργίας. Σημειούται ότι η διαχείριση θα μπορούσε να ανατεθεί, ολικά ή μερικά, σε Εξωτερικούς Συνεργάτες (ως π.χ. Ασφαλιστικές ή Αναλογιστικές Εταιρείες).

Επιπρόσθετα σημειούται ότι ο νέος Ε.Λ.Ε.Μ. θα μπορούσε να σχεδιασθεί και να λειτουργήσει ως Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Ως γνωστό τα ΤΕΑ είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργούν στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3029/2002 και ειδικότερα των άρθρων 7,8,9. Εποπτεύονται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης, δημοσιεύουν Οικονομικές Καταστάσεις που εγκρίνονται και υπογράφονται από Ορκωτούς Ελεγκτές και συντάσσουν ετήσιες Αναλογιστικές Εκθέσεις που εγκρίνονται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Ταυτόχρονα έχουν αξιόλογα φορολογικά ως και επενδυτικά κίνητρα. Επίσης και η διαχείριση του ΤΕΑ θα μπορούσε να ανατεθεί, από το Δ.Σ. αυτού, σε εξωτερικούς συνεργάτες, εκτιμάται δε ότι τα αντίστοιχα έξοδα θα κυμανθούν, σε ετήσια βάση, από 20.000€ έως 30.000€, πλέον Φ.Π.Α.

Πρόθυμοι για κάθε διευκρίνιση,

Διατελούμε με εκτίμηση,

Για την ΣΟΛ Συμβουλευτικής ΑΕ

 

Υ.Γ. : Σημειώνεται ότι σε επιπρόσθετη παράγραφο ή σχετικό Προσάρτημα θα παρατεθούν ενδεικτικά παραδείγματα επί μέρους Ειδικών Ατομικών Μερίδων, υπό την προϋπόθεση ότι θα μας δοθούν σειρά στατιστικών και οικονομικών στοιχείων, κατά τα αναφερόμενα στην επιστολή μας, η οποία συνοδεύει το παρόν Πλαίσιο Αναφοράς.